Plan rada mesne zajednice Melnica za 2014 god

Планирани приходи из буџета општине и реализација за 2014 годину

    1.     421 Стални трошкови
 421111 - Трошкови платног промета 12.000,00 din.
 421211 - Услуге за електричну енергију 80.000,00 din.
 421325 - Услуге чишћења 18.000,00 din.
 421412 - Интернет и слични 16.000,00 din.
    2.     423 Услуге по уговору
 423419 - Остале услуге штампања 4.000,00 din.
    3.     425 Текуће поправке и одржавање
 425111 - Зидарски радови 150.000,00 din.
 425112 - Столарски радови 230.000,00 din.
 425113 - Молерски радови 120.000,00 din.
 425114 - Радови на крову 100.000,00 din.
 425117 - Електричне инсталације 140.000,00 din.
 425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката 120.000,00 din.
    4.     Материјал
 426111 - Канцеларијски материјал 12.000,00 din.
    5.     Зграде и грађевински објекти
 511231 - Аутопутеви, мостови, путеви 550.000,00 din.
УКУПНО 1.552.000,00 din.
 

Назад на предходну страну.

 

Ostavite odgovor

MELNICA I MELNICANI KROZ VREME DO DANAS © 2016 Frontier Theme

MELNICA